Навчальна робота кафедри
військової хірургії
Української військово-медичної академії

 Кафедра військової хірургії - навчальна робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Відповідно до навчальних планів і програм практична підготовка військових хірургів здійснюється при очній і заочній формі (лікарська практика) навчання на факультеті підготовки військових лікарів Академії становить в середньому відповідно 60 і 40%, а на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації – відповідно 50 і 50%. В процесі практичної підготовки військові хірурги готуються до самостійної роботи у лікувально-профілактичних закладах Міністерства оборони та інших військових формувань України, поглиблюють та закріплюють знання і уміння, які були здобуті ними під час навчання на теоретичних та клінічних кафедрах Академії.

При підготовці військових хірургів вивчається 27 гуманітарних, військово-спеціальних і спеціальних дисциплін, із них хірургічного спрямування – 20. На вивчення виключно хірургічних дисциплін сплановано 2260 навчальних годин, що разом з кількістю годин відведених на лікарську практику, іспити і резерв навчального часу становить 5451 годин (79% від загального обсягу навчальних годин за період навчання) на одну навчальну групу.

 Кафедра військової хірургії - навчальна робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

За весь період кафедрою військової хірургії на факультеті підготовки військових лікарів підготовлено близько 300 військових фахівців хірургічного профілю. На факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації за період його роботи тільки на 48 хірургічних циклах підвищили кваліфікацію біля 2000 військових хірургів. Сьогодні на кафедрі військової хірургії 60 слухачів проходить первинну підготовку за фахом, а понад 200 лікарів-хірургів - перепідготовку та підвищення кваліфікації.

З 1999 року в Академії була започаткована підготовка керівного складу військово-медичної служби у вигляді передатестаційних циклів для начальників медичних служб різних рівнів та начальників госпіталів. Всього було організовано 14 циклів (300 чоловік) на яких викладались актуальні питання воєнно-польової хірургії (18 годин). Окрім зазначеного, на кафедрі з 1994 року щорічно проходили тематичне удосконалення з питань воєнно-польової хірургії викладачі вищих цивільних медичних закладів освіти, всього – 120 чоловік.

 Кафедра військової хірургії - навчальна робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Методична робота кафедри включає підготовку навчально-методичних матеріалів: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, тематичних планів, навчальних програм, лекцій, практичних, семінарських та самостійних занять. Всього щорічно готується і переглядається біля 600 навчально-методичних документів.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів