Наукова робота кафедри
військової хірургії
Української військово-медичної академії

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Наукова робота є одним із основних видів діяльності кафедри військової хірургії, оскільки вона визначає рівень надання медичної допомоги шляхом впровадження в медичну практику новітніх медичних технологій для діагностики і лікування різних патологічних станів у хворих та постраждалих.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень кафедри ВХ були і залишаються розробка і впровадження в практичну діяльність військово – медичної служби ЗС України актуальних питань з організації лікувально – евакуаційного забезпечення ЗС України на мирний і воєнний час; нові методи діагностики і лікування різних проявів сучасної бойової травми, травматичних ушкоджень мирного часу, нозологічних форм захворювань органів черевної порожнини та їх ускладнень; хірургічної інфекції; впровадження в хірургічну практику новітніх технології сучасної хірургії.

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

На сьогодні навчально – науковий і виховний процес на кафедрі ВХ здійснюють на постійних засадах 6 докторів наук і 16 кандидатів наук.

Кафедра ВХ за роки свого існування стала потужним центром підготовки наукових та науково – педагогічних кадрів хірургічного профілю вищої кваліфікації для військової медицини ЗС України, а за деяким спеціальностям – і для цивільних закладів Міністерства охорони здоров’я України. Підготовка наукових і науково – педагогічних кадрів хірургічного профілю здійснюється за цільовим призначенням та науковими спеціальностями згідно з перспективними та річними планами роботи докторантури та ад’юнктури Академії, а також шляхом отримання наукових ступенів на робочих місцях та зовнішніми здобувачами.

Ад’юнктуру Академії по кафедрі ВХ закінчили 19 офіцерів (з них захистили кандидатські дисертації 16) докторантуру - 1 докторант.

Всього захищено 29 дисертаційних робіт, із них – на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 2, кандидата медичних наук – 27.

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

На даний час в роботі знаходиться 13 дисертаційних робіт, із них, на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – 2, кандидата медичних наук – 11.

На кафедрі ВХ НПП постійно проводиться робота щодо оновлення існуючих і підготовки до видання нових підручників та навчальних посібників, монографій, керівництв, довідкових матеріалів. За період існування колективом кафедри військової хірургії видано 9 монографій, 2 підручники, 11 навчальних та 7 методичних рекомендацій, 4 практичні рекомендації, 2 інформаційних листи, 7 звітів по науково–дослідним роботам.

У фахових медичних журналах та збірках наукових праць опубліковано близько 654 наукових статей. Колектив кафедри отримав 21 патент на винахід, впроваджено 78 раціоналізаторських пропозицій. У виконанні наукових досліджень кафедри активну участь приймають слухачі-хірурги Академії, оскільки теми науково-практичних робіт слухачів співпадають з основними темами досліджень професорсько-викладацького складу кафедри.

На даний час колективом кафедри виконується 2 науково-дослідні роботи: «СТАХ» (Сучасні технології абдомінальної хірургії) та «Політравма-4» (“Принципи діагностики та надання хірургічної допомоги постраждалим з ускладненням травматичної хвороби”), в рамках яких заплановано та виконується переважна більшість дисертаційних досліджень.

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

В травні 2002 р. кафедрою ВХ була вперше організована і проведена І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма - сучасна концепція надання медичної допомоги». На даний час колективом кафедри проведено вже IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги» (7-8 жовтня 2010 р., м. Київ.).

Крім того, колективом кафедри 18 листопада 2010 р. проведена Всеукраїнська Науково-практична конференція, присвячена 200 – річчю з дня народження М.І. Пирогова «Сучасні аспекти медичної реабілітації та відновлювальної медицини» (Сакський центральний військово-клінічний санаторій МО України, м. Саки, АР Крим).

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Кафедра постійно приймає активну участь в організації та проведенню щорічних зборів хірургів та анестезіологів Міністерства Оборони України. Кожного року в Академії та на кафедрі військової хірургії проводиться конференція молодих вчених УВМА, в роботі якої приймають участь також молоді вчені з інших лікувальних установ та наукових закладів м. Києва та України.

НПП кафедри ВХ постійно запрошуються та беруть участь у наукових з’їздах, конгресах, науково – практичних конференціях та семінарах, які проводяться як на території України так і за її межами.

В Академії працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій, виконаних на спецтематику з медичних наук, в роботі якої приймають участь професори кафедри ВХ: В.Я Білий (голова спеціалізованої вченої ради), Я.Л. Заруцький, Б.А. Клішевич, В.Г. Полєжаєв. Зазначені професори кафедри ВХ являються також членами вченої ради Академії.

Кафедра військової хірургії - наукова робота. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Науково – педагогічний колектив кафедри ВХ приймає активну участь в підготовці в Академії фахових збірників (всього 12) і щоквартального науково – практичного журналу Міністерства оборони України «Військова медицина України» (перший заступник головного редактора журналу - професор кафедри військової хірургії Клішевич Б.А.), які включені ВАК України до переліку наукових фахових видань з медичних наук.

Кафедра ВХ виконує також функції опорної кафедри для цивільних вищих медичних закладів освіти і науки з питань військової хірургії і, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2003 року №86, проводить з визначеними їх науково – педагогічними працівниками організаційно – методичну роботу, науковий компонент якої включає розробку і впровадження в освітню діяльність нових методів викладання військової хірургії студентам.

Наукова робота кафедри військової хірургії поводиться у тісній співпраці з іншими науковими закладами та медичними установами м. Києва та України: Науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (м. Київ), Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.М. Шупика (м. Київ), Національним медичним Університетом ім.. акад. О.О. Богомольця (м. Київ), Київською міською клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги, Львівським державним медичним Університетом ім. Данила Галицького та багатьма іншими.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів