Правила прийому та вступу до
Української військово-медичної академії
в 2012 році

І. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності в Українській військово-медичні академії (УВМА) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 482352 від 09.09.2009 року, термін дії ліцензії 5 років.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Української військово-медичної академії (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

1.1. Вищий військовий навчальний заклад Українська військово-медична академія оголошує прийом на підготовку фахівців з повною вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, табл. 1.

Найменування галузі знань, код Спеціальність (спеціалізація) підготовки, код Ліцензований обсяг, (чол.) Нормативні терміни навчання, (роки)
Медицина
1201
8.12010001
Лікувальна справа,
за спеціалізаціями:
– сімейна медицина
- анестезіологія
- хірургія
- терапія
- неврологія
155


3
3
3
2
2
Медицина
1201
8.12010003
Медико-профілактична справа,
за спеціалізаціями:
- епідеміологія
15 2
Медицина
1201
8.12010005
Стоматологія
15 2
Фармація
1201
8.12020101
Фармація
15 2

1.2. До вищого військового навчального закладу УВМА приймаються громадяни України із вищою медичною освітою.

1.3. Прийом до вищого військового навчального закладу УВМА на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. З питань прийому звертатися за адресою: 03049, м. Київ - 49, вулиця Курська, 13-а, Українська військово-медична академія. Тел.: ( код 044 ) 243 15 20; 243 15 37; 248 10 81. Проїзд до УВМА: від залізничного вокзалу автобусом № 69 до зупинки “Солом’янська площа”; від аеропорту “Київ” тролейбусом № 9 до зупинки “Солом’янська площа”; від автобусного вокзалу автобусом № 17 до зупинки “Севастопольська площа”, далі тролейбусом № 8, 9 або 40 до зупинки “Солом’янська площа”.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. Вищий військовий навчальний заклад УВМА здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймає на навчання за відповідними програмами підготовки громадяни України - випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (далі ВМ(Ф)НЗ) України віком до 28 років (на підставі Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року № 2232-XII із змінами), які мають звання офіцера запасу за однією з медичних військово-облікових спеціальностей або атестовані до офіцерського складу, виявили бажання проходити військову службу в Збройних Силах України і за станом здоров'я відповідають вимогам до військової служби.

2.2. Вищий військовий навчальний заклад УВМА приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом офіцерського складу медичної служби віком до 32 років (на підставі Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року № 2232-XII із змінами), які проходять військову службу в Збройних Силах, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та центральних органів виконавчої влади, мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту, позитивно характеризуються по службі та не мають освітньо-кваліфікаційного рівня лікаря (провізора)-спеціаліста для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

ІІІ.Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у вищому військовому навчальному закладі УВМА здійснюється за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням.

Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Випускники ВМ(Ф)НЗ) України (денна форма навчання) Офіцери медичної служби за контрактом (денна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 01 січня 2011 року 01 лютого 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад 01 червня 2011 року 01 квітня 2011 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 04 – 15 липня 2011 року 04 – 15 липня 2011 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 16 липня 2011 року 16 липня 2011 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 10 серпня 2011року не пізніше 10 серпня 2011року

Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищого військових навчального закладу УВМА, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

V.Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий військовий навчальний заклад

Випускники цивільних вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України особисто подають заяву в якій зазначається: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, рік, місяць, день народження, домашня адреса із зазначенням індексу й номера телефону, військово-облікова та обрана майбутня спеціалізація.

До заяви на ім’я начальника УВМА додаються: автобіографія; службова характеристика; картка вивчення кандидата; академічна довідка, завізована печаткою навчального закладу; рекомендація кафедри медицини катастроф та військової медицини вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти; копія сертифікату Крок-2; медична карта і довідка відповідно до Положення про медичне освідчування в Збройних Силах України (видані медичною комісією при військовому комісаріаті); 4 фотокартки (без головного убору, розміром 3х4 см), довідка за формою № 3 про наявність допуску до роботи з таємною літературою, копія паспорту громадянина України. Можливе подання інших документів, які характеризують професійний рівень вступника.

Офіцери медичної служби, які проходять військову службу та виявили бажання навчатися на факультеті підготовки військових лікарів (далі ФПВЛ) подають рапорт на ім'я командира військової частини (закладу). В рапорті вказуються: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, освіта, рік закінчення вищого медичного навчального закладу, найменування спеціалізації, за якою бажає навчатися кандидат.

До рапорту додаються: копія диплома про закінчення вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, копія додатка до диплома, автобіографія, службова характеристика, службова картка, рішення атестаційної комісії частини з рекомендацією направлення на навчання, 4 засвідчені фотокартки (розміром 3х4 см), амбулаторна картка, картка медичного освідчування поступаючих до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України (додаток до наказу Міністра оборони України від 4 січня 1994 року №2 зі змінами), довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою не нижче №3.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого військового навчального закладу.

Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого військового навчального закладу.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Диплом про закінчення вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, додаток до диплома спеціаліста, паспорт, посвідчення офіцера запасу подаються особисто кандидатом після прибуття до УВМА для проходження вступних випробувань.

Заключне медичне обстеження проводиться військово-лікарською комісією з метою виявлення осіб, стан здоров'я та фізичний розвиток яких не відповідає вимогам “Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України” введеного наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2 зі змінами.

Кандидати, які вступають до УВМА на навчання, проходять наступні медичні огляди:

 • первинний - у районних військових комісаріатах військово-лікарськими комісіями;
 • остаточний - військово-лікарською комісією УВМА.

Усі кандидати, які вступають до УВМА, повинні представити документи, що містять дані про стан здоров’я кандидата:

 • картка медичного огляду того, хто вступає до ВНЗ з фотографією кандидата та паспортними даними (додаток 14 до Положення);
 • амбулаторна медична картка з даними чергових обстежень та звертань за медичною допомогою;
 • рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітини;
 • клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові та Rh-фактору;
 • визначення HBsAg (гепатит «В»);
 • визначення anti-HCV (гепатит «С»);
 • аналіз крові на RW;
 • аналіз крові на ВІЛ;
 • загальний аналіз сечі;
 • електрокардіографічне дослідження серця;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань.

Психологічне обстеження кандидатів включає оцінку військово-професійної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до успішного оволодіння обраною спеціальністю у визначений термін. Оцінка індивідуальної психологічної придатності здійснюється шляхом психологічного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

Оцінка рівня фізичної підготовки, як складова частина вступних випробувань, проводиться з метою всебічної оцінки кандидата та направлена на виявлення осіб, які за своїм рівнем фізичної підготовки найбільшою мірою відповідають вимогам навчання на ФПВЛ. Вона здійснюється на підставі наказів Міністра оборони України № 685 від 30 грудня 2009 року, № 150 від 25 травня 2000 року (Інструкція про порядок проведення вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України).

VІ.Вступні випробування та конкурсний відбір

Вступні випробування складаються державною мовою та проводяться приймальною комісією УВМА з 04 липня по 15 липня 2011 року.

В день прибуття до УВМА до кандидатів доводиться розклад і порядок складання вступних випробувань.

Вступні випробування кандидатів передбачають:

 • оцінку освітньо-професійного рівня;
 • психологічне обстеження;
 • оцінку рівня фізичної підготовки;
 • заключне медичне обстеження військово-лікарською комісією.

Оцінка освітньо-професійного рівня кандидатів здійснюється відповідно до навчальних планів і програм ВМ(Ф)НЗ України та програми підготовки офіцерів медичної служби запасу методом проведення:

 • екзамену за обраною спеціалізацією (профілюючий);
 • комп’ютерного екзаменаційного тестування з військової та військово-медичної підготовки;
 • екзамену з іноземної мови.

Вступний екзамен з обраної спеціалізації проводиться письмово. Екзаменаційні роботи виконуються на листах зі штампом УВМА. На листах недопустимі будь-які умовні помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на титульному листі. На час перевірки підкомісією за фахом робота кодується секретарем приймальної комісії.

Під час екзамену забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. При користуванні під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) кандидат усувається від участі у випробуваннях. На його екзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

Особи, які не встигли за час екзамену повністю виконати екзаменаційну роботи, здають їх незакінченими. Оцінка (бал) з екзамену оголошується вступникові після перевірки письмових робіт, яка повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня.

Максимальна оцінка за екзамен з обраної спеціалізації становить 130 балів.

Шкала переводу оцінок з обраної спеціалізації у рейтинг-бали

4 бальна система Незадовільно Задовільно Добре Відмінно
Рейтинг-бал 1-24 25-84 85-109 110-130

Комп’ютерне екзаменаційне тестування вступників проводиться з метою виявлення повноти засвоєння програми підготовки офіцера медичної служби. Програма тестування містить питання з військової та військово-медичної підготовки, до неї входить три дисципліни: загальновійськова підготовка (Статути Збройних Сил України, військова топографія та загальна тактика); організація медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану; токсикологія, радіологія і медичний захист. На випробування виводиться 100 тестових завдань, які вибираються випадковим чином з бази даних обсяг якої містить 1000 тестів. Для відповіді на одне завдання виділяється максимальна кількість часу - 40 секунд, але вступник може перейти до наступного завдання раніше, а зекономлений час можна використовувати для відповіді на інші завдання.

При проведенні тестового екзамену використовується три типи тестових завдань.

 • Запитання з однією вірною відповіддю (кількість дистракторів 3-5). Можливі оцінки: 100 балів - вірно; 0 балів - невірно.
 • Запитання із фреймами - необхідно обрати вірні відповіді для кожного фрейму. Можливі оцінки: 100 балів - усе вірно; 0 балів - нема жодної вірної відповіді; 10-90 балів - частково вірна відповідь.
 • Графічні запитання - необхідно обрати вірно усі задані елементи на малюнку. Можливі оцінки: 100 балів - усі елементи обрані вірно; 0 балів - не обрано жодного елементу; 10-90 балів - обрана частина необхідних елементів.

Після завершення екзамену на моніторі висвітлюється загальна кількість балів, що набрані вступником, та відсоток вірних відповідей. Максимально вступник може отримати за комп’ютерне тестування 10000 балів (50 рейтинг-балів) за умови, що вірних відповідей - 100%.

Шкала переводу результатів комп’ютерного тестування у рейтинг-бали:

4 бальна
система
Незадовільно Задовільно Добре Відмінно
Результат
тестування
0-890 900-990 1000-1990 2000-2990 3000-3990 4000-4990 5000-6990 7000-7990 8000-8990 9000-10000
Рейтинг-бал 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50

Екзамен з іноземної мови проводиться з метою оцінки знань вступника з трьох аспектів іноземної мови (фонетики, лексики, граматики) та умінь і навичок володіння основними видами мовної діяльності (читанням, усною мовою). Екзамен складається із читання оригінального тексту з обраного фаху (із словником 1000 друкованих знаків) та бесіди за соціально-побутовою тематикою. Формою контролю є переклад державною мовою друкованого тексту із словником, бесіда у формі “питання-відповідь” за змістом тексту та монологічне мовлення (у формі повідомлення вступника про свою сім’ю, освіту, фах, інтереси тощо).

Згідно вибраного білету кандидат отримує текст, перша відповідь починається за 45 хвилин після одержання екзаменаційних матеріалів. Для підготовки до другого питання вступникові надається 5-10 хвилин. Відповідь вступника оцінюється за сумою балів з 2 питань. Можливі уточнюючі питання.

Оцінка “Відмінно” ставиться при повному та правильному розумінні інформації, що містить в собі друкований текст з фаху і вміння виправляти зроблені при перекладі помилки; спроможність вести з викладачем діалог за змістом тексту та професійних питань; монологічне мовлення (15-20 речень) у звичайному розмовному темпі (можливі недоліки вимови та лексико-граматичні помилки, які не повинні впливати на розуміння змісту повідомлення).

Оцінка “Добре” (7-9 балів) ставиться при повному та правильному розумінні інформації, що містить в собі друкований текст; адекватна реакція на питання викладача стосовно змісту тексту; спроможність пред’являти повідомлення про свою сім’ю, освіту, фах (не менш 15 речень) у досить повільному темпі (недоліки вимови та лексико-граматичні помилки не повинні впливати на розуміння змісту повідомлення).

Оцінка “Задовільно” (4-6 балів) ставиться при розумінні 75% інформації, що містить в собі друкований текст; вміння знайти відповідь в тексті на запитання викладача; спроможність пред’являти повідомлення про свою сім’ю, освіту, фах (не менш 10-15 речень) у повільному темпі (недоліки вимови та лексико-граматичні помилки не повинні впливати на розуміння змісту повідомлення).

Оцінка оголошується в кінці екзамену після затвердження всіх оцінок підкомісією. Максимальна оцінка за екзамен з іноземної мови становить 30 балів.

Шкала переводу оцінок з іноземної мови у рейтинг-бали

4 бальна система Незадовільно Задовільно Добре Відмінно
Рейтинг-бал 1-2 3-18 19-25 26-30

Психологічне обстеження кандидатів включає оцінку військово-професійної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до успішного оволодіння обраною спеціальністю у визначений термін. Оцінка індивідуальної психологічної придатності здійснюється шляхом психологічного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлено наступні групи професійної придатності: перша - більше 60 балів; друга - від 45 до 59 балів; третя - від 35 до 44 балів; четверта - менше 35 балів. Індивідуальні психологічні якості кандидатів, які набрали більше 50% (більше 35 балів) оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір”. Кандидати, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна несталість, а також ті, які набрали менше 50% (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір.

Оцінка рівня фізичної підготовки, як складова частина вступних випробувань, проводиться з метою всебічної оцінки кандидата та направлена на виявлення осіб, які за своїм рівнем фізичної підготовки найбільшою мірою відповідають вимогам навчання на ФПВЛ. Вона здійснюється на підставі наказів Міністра оборони України № 685 від 30 грудня 2009 року, № 150 від 25 травня 2000 року (Інструкція про порядок проведення вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України).

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання трьох вправ, наведених у таблиці

Кандидати чоловічої статі: Кандидати жіночої статі:
Вправа № 1 “Підтягування на перекладині” Вправа № 5 “Комплексно-силова вправа”
Вправа № 23 “Біг на 100 м” Вправа № 23 “Біг на 100 м”
Вправа № 28 “Біг на 3 км” Вправа № 26 “Біг на 1 км”

Вправа № 1 “Підтягування на перекладині”. Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фіксується 1-2 секунди). При підтягуванні підборіддя повинно бути вище перекладини. Дозволяється незначне згинання та розгинання ніг і відхилення тіла від нерухомого положення. Забороняється виконання хльостких рухів ногами.

Вправа № 5 “Комплексно-силова вправа”. Виконується протягом 2 хвилин: перша хвилина - максимальна кількість згинаня та розгинання тулупа із положення лежачи на спині, руки за головою, коліна зігнуті, п’яти притиснуті до поверхні (при поверненні у вихідне положення необхідний дотик до підлоги лопатками). Підняти тулуп, дістати ліктями рук колін ніг. Забороняється: відривати пяти ніг від підлоги, робити зупинки. Друга хвилина - максимальну кількість згинання - розгинання рук в упорі лежачи (тіло пряме, руки згинати до торкання грудьми підлоги, мінімальна кількість разів – 5).

Вправа № 23 “Біг на 100 м. Проводиться по біговій доріжці стадіону чи на рівному майданчику з будь-яким покриттям. За командою “На старт” підійти до стартової лінії, поставити одну ногу вперед, не наступаючи на лінію, другу залишити на півкроку позаду. За командою “Увага” перенести вагу тіла на штовхаючу ногу, тулуб нахилити вперед, руки зігнути в ліктях, за командою “Руш” почати біг.

Вправа № 26 “Біг на 1 км” і вправа № 28 “Біг на 3 км”. Проводиться по біговій доріжці стадіону чи на будь-якій місцевості з загального старту.

Форма одягу для виконання всіх вправ - спортивна.

Всі призначені до перевірки вправи виконуються, як правило, протягом одного дня. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Оцінка рівня фізичної підготовленості проводиться відповідно до вимог Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП - 09), яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30 грудня 2009 року № 685 і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ згідно Додатку 20 Наказу МО України № 685 від 30.12.2009 року.

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів до вступу у ВНЗ МО України

Кандидати ВВНЗ
чоловіки жінки
Оцінка № 23 Біг на 100 м, сек. № 1 Підтягу-вання, рази № 28 Біг на 3 км, хвил. № 23 Біг на 100 м, сек. № 5 Комплексно-сил. вправа, рази № 28 Біг на 3 км, хвил Оцінка
5 14.6 11 13.00 16.8 30 4.30 5
4 15.0 9 13.20 17.20 28 4.45 4
3 15.8 7 14.10 18.0 26 5.15 3

Оцінка фізичної пiдготовленостi кандидатів до ВВНЗ складається з оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, i визначається:

 • “відмінно” - якщо половина і більше оцінок “відмінно”, решта - “добре”;
 • “добре” - якщо половина і більше оцінок не нижче “добре”, решта - “задовільно”;
 • “задовільно” - якщо більше половини оцінок “задовільно”, за відсутності оцінок “незадовільно”;
 • “незадовільно” - якщо отримана одна оцінка “незадовільно”.

Порядок переводу набраної суми балів за виконання трьох вправ приводиться згідно таблиці

Розрахунок рейтингових балів відповідно до оцінки фізичної підготовки кандидатів до вступу у ВНЗ МО України

Оцінка за фізичну підготовленість кандидатів (НФП-09) Комбінація оцінок за виконання окремих вправ Сума оцінок за виконання трьох вправ Рейтинг - бал (Наказ МО № 150 від 25.05.2000 р.)
5 5 5 5 15 70
5 5 5 4 14 68
4 5 5 3 13 66
4 5 4 4 13 64
4 5 4 3 12 62
4 4 4 4 12 60
4 4 4 3 11 58
3 5 3 3 11 55
3 4 3 3 10 45
3 3 3 3 9 35
2 5 5 2 12 31
2 5 4 2 11 27
2 5 3 2 10 23
2 4 4 2 10 19
2 4 3 2 9 15
2 3 3 2 8 11
2 5 2 2 9 7
2 4 2 2 8 5
2 3 2 2 7 3
2 2 2 2 6 1

Рівень фізичної пiдготовленостi кандидатів, які набрали більше 35 балів оцінюються як “пройшов відбір з фізичної пiдготовленостi”. Кандидати, які набрали менше 35 балів, вважаються такими, що “не пройшли відбір з фізичної пiдготовленостi” і з числа кандидатів для вступу до УВМА відраховуються.

Заключне медичне обстеження проводиться військово-лікарською комісією з метою виявлення осіб, стан здоров'я та фізичний розвиток яких не відповідає вимогам “Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України” введеного наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2 зі змінами.

Кандидати, які вступають до УВМА на навчання, проходять наступні медичні огляди:

 • первинний - у районних військових комісаріатах військово-лікарськими комісіями;
 • остаточний - військово-лікарською комісією УВМА.

Усі кандидати, які вступають до УВМА, повинні представити документи, що містять дані про стан здоров’я кандидата:

 • картка медичного огляду того, хто вступає до ВНЗ з фотографією кандидата та паспортними даними (додаток 14 до Положення);
 • амбулаторна медична картка з даними чергових обстежень та звертань за медичною допомогою;
 • рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітини;
 • клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові та Rh-фактору;
 • визначення HBsAg (гепатит «В»);
 • визначення anti-HCV (гепатит «С»);
 • аналіз крові на RW;
 • аналіз крові на ВІЛ;
 • загальний аналіз сечі;
 • електрокардіографічне дослідження серця;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань.

Під час оцінки освітньо-професійного рівня знання оцінюються за 4 бальною шкалою:

 • “5” – кандидат має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності, вміє ставити і розв’язувати проблеми, виявляє власне ставлення до них;
 • “4” – кандидат володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями з зазначених питань співбесіди, здатний аргументовано їх використовувати;
 • “3” – кандидат виявляє знання і розуміння основних положень теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання при розв’язанні завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена.
 • “2” – кандидат фрагментарно відтворює незначну частину теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявив невпевненість і неточність відповідей на додаткові й навідні питання;

Кандидати, які не з’явилися без поважної причини на вступне випробування у зазначений час, за рішенням голови Приймальної комісії відраховуються з числа кандидатів на навчання.

За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, кандидати можуть допускатись до складання вступного випробування з дозволу голови Приймальної комісії в межах встановлених строків, визначених Приймальною комісією академії.

Сума балів, що набрана кандидатом за результатами вступних випробувань: становить його рейтинг. У рейтингу кандидата не враховуються суми балів з оцінки рівня фізичної підготовки та психологічне обстеження. Максимальне значення рейтингу становить 210 балів. Складові рейтингу мають такі максимальні значення: результат загальної оцінки освітньо-професійного рівня вступників - 180 балів, з них: 50 балів - комп’ютерне тестування з військової та військово-медичної підготовки та 130 балів - екзамен за обраною спеціалізацією; результат оцінки освітнього рівня вступників з іноземної мови – 30 балів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

За наявністю поважних причин, які підтверджені документально, кандидати можуть допускатись до складання вступного випробування з дозволу голови Приймальної комісії в межах встановлених строків, визначених Приймальною комісією академії.

Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим військовим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого військового навчального закладу УВМА.

Апеляція кандидата щодо отриманої оцінки повинна подаватись письмово на ім’я голови апеляційної комісії в день проведення усного екзамену, а письмового - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування кандидатів при розгляді апеляцій не допускається. Апеляції з питань відсторонення від випробування (за порушення правил проведення випробувань) та неприбуття на випробування без поважних причин не розглядаються. Порядок подання апеляції доводиться до відома кандидатів під час їх прибуття для складання вступних випробувань. Рішення Приймальної комісії, щодо апеляції кандидата, доводиться до його відома головою апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після подання апеляції.

VІІ.Право на першочергове зарахування

При рівній кількості балів, набраних під час вступних випробувань, зарахування на спеціалізації проводиться в такій послідовності:

 • офіцери медичної служби;
 • особи, які закінчили ФПЛЗСУ НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • особи, які проходили строкову службу в Збройних Силах України;
 • особи, які мають вищий бал з комп’ютерного екзаменаційного тестування з військової і військово-медичної підготовки;
 • особи, які мають вищий бал на вступних екзаменах з обраної спеціалізації;
 • особи, які мають вищий бал на екзамені з іноземної мови;
 • особи, які мають вищий бал на екзамені з фізичної підготовки;
 • особи, які мають вищий бал за результатами професійного психологічного відбору.

Кандидати, знання яких було оцінено балами, нижче прохідного рівня, або які не пройшли за конкурсом, відряджаються до РВК за місцем знаходження на військовому обліку, а офіцери медичної служби – до місця проходження служби. Особові справи та інші документи, якщо їх не забрав кандидат, знищують встановленим чином через 6 місяців після закінчення роботи Приймальної комісії.

Офіцери медичної служби, які зараховані для навчання до УВМА, забезпечуються всіма видами утримання, навчальними посібниками та підручниками. Наступні військові звання присвоюються відповідно до Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України.

VІІІ.Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

Зарахування на факультет підготовки військових лікарів УВМА здійснюється на основі розгляду конкурсного (рейтингового) списку на заключному засіданні приймальної комісії. До списку вносяться всі особи, які були допущені до складання вступних випробувань, усі складові рейтингу та рішення приймальної комісії по кожному кандидату окремо. Конкурсний список підписується головою та членами приймальної комісії після його розгляду в той самий день.

Конкурсний список кандидатів складається відповідно до рейтингу у порядку зменшення загальної суми балів. Рейтинг доводиться до вступників напередодні засідання приймальної комісії з питань зарахування до УВМА.

У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника по кожному випробуванню та загальний рейтинг; рішення приймальної комісії.

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії вищого військового навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

ІX.Надання рекомендацій для зарахування

Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення особисто кожному кандидату на заключному засіданні приймальної комісії та стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

X. Наказ про зарахування

Наказ про зарахування на навчання видається Міністром оборони України після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого військового навчального закладу УВМА.

Наказ про зарахування на навчання надсилається до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

XІ. Додаткове зарахування до вищого військового навчального закладу УВМА та зберігання робіт вступників

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого військового навчального закладу УВМА. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які були зараховані в резерв наказом Міністра оборони України (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий військовий навчальний заклад УВМА) і не пройшли за конкурсом на навчання.

Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищого військового навчального закладу

Акредитації журналістів у приймальній комісії УВМА відбувається шляхом подання на ім’я начальника Академії відповідної заявки підписаної керівником засобу інформації до 01 липня 2011 року.

Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування його з числа слухачів.

Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

XIII. Положення про прийом до ад’юнктури

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил України, віком не старше 40 років, які перебувають на військовій службі, мають повну вищу медичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр», виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах не менше двох років.

Рапорт про вступ до ад’юнктури подається за підпорядкованістю до 1 лютого 2011 року. Разом з рапортом, в якому вказуються наукова спеціальність, а також іноземна мова, з якої буде складатися іспит, подаються:

 • список опублікованих наукових праць, винаходів та їх ксерокопії;
 • копія диплому про вищу освіту зі зазначенням кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • реферат (наукова доповідь) з обраної спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів;
 • висновок наукового консультанта;
 • службова характеристика;
 • картка медичного огляду військовослужбовця із висновком можливості перебування в ад’юнктурі;
 • копія службової картки;
 • атестаційна картка військовослужбовця;
 • особистий лист з обліку кадрів.

Диплом кандидата наук і про вищу освіту подається вступником особисто. Вступники до ад’юнктури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі діючих програм для вищих навчальних закладів.

Рапорти кандидатів направляти начальнику УВМА через науково-організаційний відділ за адресою: 03049, м. Київ-49, вул. Курська, 13-А. Телефон для довідок: (044) 243-15-23.

XIV. Положення про прийом до докторантури

До докторантури на підставі конкурсного відбору приймаються офіцери медичної служби, віком не старше 47 років (за станом на 31 грудня року вступу), які мають науковий ступінь кандидата медичних наук, вагомі наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та які в змозі на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Рапорт про вступ до докторантури подається за підпорядкованістю до 1 лютого 2011 року. До рапорту додаються:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора науккопія диплому кандидата наук;
 • список опублікованих наукових праць, винаходів та їх ксерокопії;
 • копія диплому про вищу освіту зі зазначенням кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • характеристика науково-педагогічної (наукової) та службової діяльності;
 • патентно-інформаційна довідка;
 • висновок наукового консультанта;
 • висновок Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України по темі та розгорнутому плану дисертації про її значення для військово-медичної служби Збройних Сил та доцільність затвердження;
 • картка медичного огляду військовослужбовця із висновком можливості перебування в докторантурі;
 • копія службової картки;
 • атестаційна картка військовослужбовця;
 • особистий лист з обліку кадрів.

Диплом кандидата наук і про вищу освіту подається вступником особисто.

VX. Додатки


Новини періодики
UA

Атестація лікарів